Какво е Алумни?


По дефиниция, понятието „алумни” има латински произход – от аlumnus "доведен син", "ученици възпитаници". В съвременното си значение понятието представлява събирателно название на успешно завършилите даден университет или специалност.

Some Alt Text