Съвместна  магистърска програма между Лесотехнически университет и

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“

 

Форма на обучение:

Редовна и задочна

 

Продължителност на обучението:

2 или 3 семестъра

 

  Магистърската програма „Екологосъобразно управление на вредители по културните растения” е създадена в отговор на необходимостта от висококвалифицирани специалисти с компетенции в прилагането на екологосъобразни принципи, концепции и подходи в областта на растителната защита в контекста на екологизацията и дигитализацията на земеделието.
    Обучението засяга всички подходи за екологосъобразна растителна защита. В рамките
задължителни дисциплини студентите придобиват специализирани познания и умения относно мониторинга на вредителите и полезните организми; агротехническите и биотехнически методи за контрол на вредители; използването на естествени субстанции за контрол на вредители; технологиите за екологосъобразна растителна защита при зеленчукови, овощни, полски и технически култури.
  Съобразно своите интереси, студентите могат да профилират своите знания чрез избираеми и факултативни дисциплини, обхващащи: програмите за контрол на вредители при сертифицирано производство; растителната защита в градски условия; устойчивостта на земеделските култури към вредители; сертифицирането на еко-растителни продукти; растителната защита и торенето при биологично производство; контролът на семеннопреносими патогени; използването на растения с алелопатично, атрактантно и репелентно действие в растителната защита; ролята и опазването на опрашителите, вредителите по алтернативни земеделски култури; диагностиката на вредители, агропредприемачеството и както и оценката на качеството на земеделските продукти.

    Обучението се провежда в Агрономически факултет на Лесотехническия университет в гр. София.

     Повече информация можете да намерите ТУК.

Образователно-квалификационна спепен:

Магистър

 

Форма на обучение:

Редовна и задочна 

 

Продължителност на обучението: 

2, 3 или 4 семестъра

 

   Магистърската програма “Растителна защита” е естествено продължение на бакалавър-ската програма. Студентите получават допълнителна интердисциплинарна подготовка, нови компетенции, улесняващи тяхната професионална реализация и конкурентност. Обучението в образователно-квалификационната степен “магистър” си поставя за цел да: Осигури задълбочаване и специализиране в областта на растителната защита чрез прибавяне на нови компетенции в подготовката; Разшири научно-теоретичната информация и предостави по-широки възможности за навлизане в консултантската, организационно-управленческата и научно-изследователската дейност; Обогати подготов-ката на студентите в региони с население с полиетнически и мултикултурен състав и осигури по-широки възможности за обучение през целия живот.

    Повече информация можете да намерите ТУК.

КАТЕДРАТА АДМИНИСТРИРА СПЕЦИАЛНОСТ "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА"

Образователно-квалификационна степен:

Бакалавър

 

Форма на обучение:

Редовна

 

Продължителност на обучението:

4 години (8 семестъра)

 

   Специалност "Растителна защита" съчетава широка фундаментална агрономическа и научно-приложна подготовка по растителна защита. Завършилите могат да консултират, ръководят, организират и контролират опазването на земеделските култури от болести, неприятели и плевели на базата на задълбочени знания за тяхната биология, екология и съвременните екологосъобразни методи за борба; притежават умения за организиране и провеждане на фитосанитарен мониторинг; умело прилагат всички съвременни методи с цел ограничаване на употребата на пестициди; в максимална степен използват биологични препарати и други алтернативни средства, толерантни към полезните видове насекоми.

    Повече информация можете да намерите ТУК.

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

КАТЕДРА "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ"