Образователно-квалификационна спепен:

Магистър

 

Форма на обучение:

Редовна и задочна 

 

Продължителност на обучението: 

2, 3 или 4 семестъра

 

  Магистърската програма “Растителна защита” е естествено продължение на бакалавър-ската програма. Студентите получават допълнителна интердисциплинарна подготовка, нови компетенции, улесняващи тяхната професионална реализация и конкурентност. Обучението в образователно-квалификационната степен “магистър” си поставя за цел да: Осигури задълбочаване и специализиране в областта на растителната защита чрез прибавяне на нови компетенции в подготовката; Разшири научно-теоретичната информация и предостави по-широки възможности за навлизане в консултантската, организационно-управленческата и научно-изследователската дейност; Обогати подготов-ката на студентите в региони с население с полиетнически и мултикултурен състав и осигури по-широки възможности за обучение през целия живот.  

КАТЕДРАТА АДМИНИСТРИРА СПЕЦИАЛНОСТ "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА"

Образователно-квалификационна степен:

Бакалавър

 

Форма на обучение:

редовна

 

Продължителност на обучението:

4 години (8 семестъра)

 

   Специалност "Растителна защита" съчетава широка фундаментална агрономическа и научно-приложна подготовка по растителна защита. Завършилите могат да консултират, ръководят, организират и контролират опазването на земеделските култури от болести, неприятели и плевели на базата на задълбочени знания за тяхната биология, екология и съвременните екологосъобразни методи за борба; притежават умения за организиране и провеждане на фитосанитарен мониторинг; умело прилагат всички съвременни методи с цел ограничаване на употребата на пестициди; в максимална степен използват биологични препарати и други алтернативни средства, толерантни към полезните видове насекоми.

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

КАТЕДРА "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ"