Мисия на специалност “Растителна защита” 

 

1. Осигуряване на университетско образование, което съчетава в себе си най-оптималното съотношение между базисната широкопрофилна и професионалната подготовка;

2. Приобщаване на студентите чрез учебния, изследователския процес и практическия опит към националните и световните постижения в образователната сфера и растителнозащитната практика;

3. Създаване на условия за повишаване на степента на образование, квалификация и преквалификация на кадрите от региона по пътя на продължаващото обучение и обучението през целия живот;

4. Приобщаване към европейските стандарти и изисквания за знания и умения за професионална квалификация с оглед на възможностите за образователна и професионална мобилност;

5. Запазване и по-нататъшно развитие на научния потенциал при високи критерии и оценка на резултатите, с поощряване на творческите възможности и индивидуалност.

 

 

  Стратегически цели

1. Формиране на контингент от високо квалифицирани кадри – ръководители и експерти, изследователи и специалисти с актуални и адекватни на бързите промени в съвременния свят професионални знания, умения и компетенции от теорията, практиката и управлението в областта на растителната защита;

2. Изграждане на адаптивни специалисти в условията на пазарна икономика и развиващо се гражданско общество;

3. Предоставяне на обучаваните научноизследователска и практическа подготовка, която им осигурява включване в различни сфери на обществения живот, където ще могат да работят за повишаване качеството и конкурентоспособността в сферата на растителната защита, съобразно регионалните, локалните приоритети и национални стратегии, за повишаване качеството на живот и въвеждане на граждански контрол;

4. Създаване на плодотворно сътрудничество на международно, национално и регионално равнище в образователната сфера;

5. Изграждане на междуинституционална система на сътрудничество с професионалната общност и практика;

6. Развитие на нови актуални и социално-значими направления в отговор на потребностите на обществото, региона, за решаване на образователните цели и задачи в образователната политика на направлението;

7. Повишаване качеството на образованието, използване възможностите на кредитната система и модулното обучение, стимулиране на непрекъснато обучение и професионално развитие;

8. Повишаване квалификацията и съвременното израстване на академичния състав.

 

 

 

 

 

Мисията и целите на професионалното направление Растителна защита при ФПН на ШУ са неразделно свързани с националните, регионалните стратегически цели и задачи на образователната политика, на университета и ФПН като цяло. Те се конкретизират в съответните цели и задачи на образователната политика на академичния състав в двете образователно-квалификационни степени: бакалавър и магистър.